Årsmöte 2014

Då var årsmöte avklarat. Vi var 55 st medlemmar som var där. Till mötesordförande valdes Åke Ljung som är en relativt ny medlem i klubben, men i föreningssammanhang är han ingen nybörjare. Åke var tidigare ordförande i SMK Trollhättan samt sekreterare i Svenska bilsportförbundet.

Styrelsens verksamhetsberättelse lästs upp av Yngve och alla kunde höra hur mycket som har utförts på frivillig bas för klubben. Efter detta följde den ekonomiska redovisningen där vår kassör Christer mycket noggrant förklarade de ekonomiska posterna. Den enskilt största investeringen under verksamhetsåret var ju all asfaltering av området, vilket vi hittills har kunnat finansiera utan att nyttja något lån/checkkredit. Dock aviserades det om att vi behöver göra en budgetförstärkning under kommande verksamhetsår vilket är helt i linje med tidigare medlemsbeslut.

Två nya styrelsesuppleanter valdes in, Sören Karlsson och Sten-Åke Engström. Vi hälsar dessa välkomna.

I pausen avsmakades Jan Tallbergs utsökta mackor.

Efter de sedvanliga årsmötespunkterna gavs information b la från förbundet via vår ständige representant Arne Bohman samt styrelsen. Det som kanske väckte mest uppmärksamhet var styrelsens visions kring en ny klubbstuga ute på södra piren.

Ny klubbstuga

Husfasader, layouter in/utsida samt situationsplan visades. Tanken med denna idé är att visa upp ett fint landmärke från sjösidan samt skapa en funktionell lokal för medlemsmöten, styrelsemöten samt möjlighet till uthyrning för medlemmar och privata kalas etc. En bastu-del inryms också som vetter mot älven.

För nuvarande klubblokal planeras en lättare renovering samt anpassning för hamnmästarna och dess verksamhet. Värmestugan tas bort och ny veranda byggs.
Förslaget mottogs positivt av medlemmarna som gav styrelsen i uppdrag att påbörja en förprojektering och presentera en byggkalkyl till vårmötet.

Vi väntar med spänning på detta!

Årets skeppsklockor delades i år ut till Alf Andersson och Pierre Karlberg

Skeppsklockorna

Mötet avslutades med att avtacka avgående vice sekreterare Jan Tallberg samt suppleant Hans Därnemyr.