Stadgar

Klubben bildades på 1940-talet och har sin hemort/verksamhetsområde i Trollhättan. Stadgarna antagna den 15/3 och 22/5 1973. Reviderade den 26/11 1992, 29/11 2001, 1/11 2007, 10/4 2008 (§ 6,7 och 8), 28/10 2010 samt 12/4 2012 (§10)

 1           ÄNDAMÅL

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö och ett gott kamrat- och sjömanskap samt underlätta hållandet av nöjesbåtar.

§ 2     MEDLEMSKAP

 2. .1          Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

2. . 2         Medlemskategorier

Medlemmar kan indelas i följande kategorier:

enskilda vuxna medlemmar

 1. enskild stödmedlem
 2. familjer
 3. hedersmedlem

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem.

 Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

2. . 3         Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verk­samhet.

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggnings­an­läggning. Se vidare § 12.

2.4     Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter, i klubbens dokumentation kallade ”Allmänna Regler” och i stadge­enlig ordning fattade beslut.

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvars­försäkrad.

2.5     Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2. . 6         Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem

 • motverkar klubbens syften
 • skadar klubbens intressen
 • inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
 • gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom
  klubben att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är före­slagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos sitt båtför­bund inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit klubben till del skall frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.

§ 3     BESLUTANDE INSTANSER

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna före­ningsmöten. Se § 8.

§ 4     VERKSAMHETSÅR

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 september till och med 31 augusti påföl­jande år.

§ 5     AVGIFTER

Samtliga avgifter fastställs av vårmötet (se §7 p 1). Extra uttaxering kan ske efter beslut på före­nings­möte.

§ 6     BETALNING

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum. Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

§ 7     FÖRENINGSMÖTEN

 7 . 1          Antal möten

Två ordinarie föreningsmöten skall hållas, ett vårmöte och ett årsmöte. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7 . 2          Kallelse

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelsen sker per post eller till den, som så önskar, via e-post. Till andra före­ningsmöten utöver årsmötet utfärdas kallelse genom att kallelse anslås på båtklubbens anslagstavla. Sådan kallelse skall anslås minst 14 dagar före mötet.

7.3   Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. För behandling på årsmötet skall anmälan ha kommit styrelsen tillhanda senast den 15 september och för behandling på vårmötet skall anmälan ha kommit styrel­sen tillhanda senast den 15 mars. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varförmedlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4     Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av oktober månad. Vid årsmöte skall följande ären­den behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner och motioner
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga val

7. 5           Övriga ordinarie föreningsmöten

Vårmötet skall hållas under april månad.

7.6     Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst hälften av klubbens medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7 . 7          Rösträtt, beslut och val

Varje medlem, som fyllt 16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.

Rösträtten är personlig och röstning skall ske genom personlig inställelse vid möte. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8     STYRELSE OCH FÖRVALTNING

 8 . 1          Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av sju ordinarie ledamöter, ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, vice sekreterare, hamnkapten och miljöombud samt två suppleanter. Sekreterare jämte två ordinarie ledamöter och kassör jämte två ledamö­ter väljs på två år med överlappning, ordförande och två suppleanter väljs på ett år

8 . 2          Styrelsens skyldigheter

…. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat,

dock minst sex gånger per år. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
 • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
 • Representera klubben.
 • Förvalta klubbens egendom och medel.
 • Besluta om firmatecknare.
 • Besluta om antagning av ny medlem.
 • På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

Styrelsen äger inte rätt att fatta beslut om investering eller kostnad till ett belopp överstigande ett prisbasbelopp.

§ 9    REVISORER

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.

En reviorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

Senast tre veckor före årsmötet skall styrelsen förelägga revisorerna klubbens räkenskaper och protokoll för det gångna verksamhetsåret.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till års­möte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. Den till årsmötet ställda revisionsberättelsen skall av revisorerna senast åtta dagar innan årsmötet överlämnas till styrelsen.

§ 10     VALBEREDNING

Valberedningen bestående av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:

 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
 • Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
 • Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
 • Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Valberedningen skall senast tre månader före årsmötet skriftligen tillsända de förtroendevalda som är för omval förfrågan om ny kandidatur, skriftligt svar ska erhållas från den förtroendevalde inom 4 veckor.

Valberedningen skall senast tre veckor innan årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag över lämpliga och villiga funktionärer. Det är sedan styrelsens uppgift att senast två veckor innan årsmötet anslå valberedningens förslag på klubbens anslagstavla och hemsida.

 § 11     FÖRTJÄNSTTECKEN OCH EMBLEM

För förtjänsttecken och emblem gäller särskilt utfärdade bestämmelser.

§ 12     HAMN OCH UPPLÄGGNINGSANLÄGGNINGAR

För förhållandena vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns sär­skilt av klubben utfärdade bestämmelser.

Dessa fastställs av ordinarie föreningsmöte.

§ 13     STADGEÄNDRING

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra god­kännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14     KLUBBENS UPPLÖSNING

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrel­sen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.